طبیعتا هر محصول با کیفیتی هرچند با قیمت بیشتر دارای داوم بوده و زمان بیشتری قابل استفاده است